Make your own free website on Tripod.com

   หน้าหลัก

  เมืองเก่าอยุธยา

  ประวัติอยุธยา

 สถานที่สำคัญ

ของดีเมืองอยุธยา

วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์

พระราชวังบางปะอิน

วัดราชบูรณะ

 Contact us

 

 

 

 


 

 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "อยุธยา" อยู่ในภาคกลางเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย สถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๓ โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ ( สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง )ระยะเวลา ๔๑๗ ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย มีกษัตริย์ปกครอง ๓๓ พระองค์จาก ๕ ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ราชวงศ์สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับว่าเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำสายใหญ่ คือ แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบ ผืนแผ่นดินส่วนใหญ่ของตัวเมืองไว้ตัวจังหวัดจึงเป็นเกาะ ที่มีบ้านเรือนปลูกเรียงรายไปตามสองฝั่งแม่น้ำรอบตัวเมือง มีทางรถไฟ และสถานีรถไฟอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๗๖ กิโลเมตร มีเนื้อที่ ๒,๕๕๖.๖ตารางกิโลเมตร เเบ่งการปกครองออกเป็น ๑๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบ้านแพรก อำเภอบางซ้าย
อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอมหาราช อำเภอบางปะหัน อำเภออุทัย อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอท่าเรือ อำเภอวังน้อย อำเภอภาชี

ตลอดระยะเวลา ๔๑๗ ปี ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแห่งราชอาณาจักรไทยมิได้เป็นช่วงเวลาแห่งความเจริญของชนชาติไทย เท่านั้นแต่ยังได้แสดงถึงความ เป็นศูนย์กลางอารยธรรมของเอเซียอาคเนย์ให้เป็นที่ประจักแก่นานาอารยประเทศด้วย แม้ว่ากรุง ศรีอยุธยาจะถูกทำลายเสียหายจากการสงครามแต่ร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็ยังแสดงให้เห็นถึงอัจฉริยะและความ สามารถอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษไทยเป็นที่น่ายินดีว่าคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (UNESSCO) ได้มีมติรับอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ซี่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งใจกลาง กรุงศรีอยุธยาไว้ในบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ ณ กรุงคาเธจ ประเทศตูนีเซีย ซึ่งจะมีผล ทำให้ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาที่ประเทศต่างๆได้ทำร่วมกัน

เมืองเก่าอยุธยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

อาณาเขต

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 76 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,556.640 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,597,900 ไร่
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของจังหวัดในภาคกลางมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้


           ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี
           ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม

ประชากร ประชากรประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2543 รวมทั้งสิ้น 733,489 คน
เป็นชาย 357,326 คน หญิง 376,163 คน สำหรับอำเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีจำนวน 75,202 คน รองลงมา ได้แก่ อำเภอบางปะอิน มี จำนวน 71,137 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตราประจำจังหวัด และ ธงประจำจังหวัด
เมื่อราวศุภมัสดุ 721 ปีขาล โทศก วันศุกร์ เดือนห้า ขึ้นหกค่ำ เพลา 3 นาฬิกา 9 บาท ตรงกับวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 1893 พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ขึ้นที่ตำบลหนองโสน ชีพ่อพราหมณ์ ได้ฤกษ์ตั้งพิธีกลบบาตร สุมเพลิง(ชื่อพิธีทำเพื่อแก้เสนียด) ได้สังข์ทักษิณา วัตรขอนหนึ่ง ใต้ต้นหมัน เพราะเหตุดังกล่าว ตราประจำ จังหวัดจึงเป็นรูป สังข์ทักษิณาวัตร ประดิษฐานอยู่บนพานทองบรรจุไว้ ภายในปราสาท 1 หลัง ใต้ต้นหมัน
ธงประจำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบ่งออกเป็น 3 แถบ เท่า ๆ กัน มี 2 สี โดยให้สีฟ้าอยู่ตรง กลาง ขนาบด้วยสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีประจำภาค 1 ทั้งสองข้างกลางธงบนแถบสีฟ้ามีตราประจำจังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นรูปปราสาทสังข์ทักษิณาวัตรใต้ต้นหมันใต้รูป ปราสาทมี คำว่า “อยุธยา” คันธงมีแถบสีเหลืองและสีฟ้า 2 แถบ
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

คำขวัญประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา
ราชธานีเก่า
หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย ในนามว่า “กรุงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยา มหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์” หรือเรียกกันทั่วไปว่า“กรุงศรีอยุธยา” ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการต่างประเทศ ยาวนานถึง 417 ปี โดยมี พระมหากษัตริย์ปกครอง 5 ราชวงศ์ 33 พระองค์
อู่ข้าวอู่น้ำ
หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในบริเวณภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม อันอุดม สมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก และยังมีแม่น้ำไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย ทำให้ เหมาะแก่การเกษตรกรรม การประมงและการ ค้าขาย
เลิศล้ำกานท์กวี
หมายถึง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มียุคทองของวรรณคดี คือ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมัย พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ กอรปด้วย กวีเอกที่มีความสามารถล้ำเลิศ เช่น สมเด็จพระนารายณ์ พระมหาราชครู ศรีปราชญ์ เจ้าฟ้าธรรมมาธิเบศร์ (เจ้าฟ้ากุ้ง) พระโหราธิบดี เป็นต้น วรรณคดีที่สำคัญ เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์ โครงกำศรวลศรีปราชญ์ ภาพย์ห่อโคลง ประพาสธารทองแดง จินดามณี มหาชาติคำหลวง เป็นต้น
คนดีศรีอยุธยา
หมายถึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอรปด้วยคนดีมีความสามารถทุกยุค ทุกสมัยตลอดมา แม้เมื่อกรุงศรีอยุธยา ต้อง เสียกรุง ให้แก่พม่าถึง 2 ครั้ง แต่ก็ยังสามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ ก็ด้วยเหตุเพราะมีคนดี ที่มีความสามารถนั่นเอง จนมีคำกล่าว มาแต่เดิมว่า “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”

 


หน้าหลัก / เมืองเก่าอยุธยา / ประวัติอยุธยา / สถานที่สำคัญ / ของดีเมืองอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าว อู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา